Studoval na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty univerzity Karlovy v Praze u profesorů Martina Salcmana, Cyrila Boudy a Karla Lidického.


Věnuje se malbě, kresbě, grafice a ilustraci. Spolupracuje s architekty, dělá tapiserie a nástěnné  malby. Vytvořil výpravy k několika animovaným filmům a dětským televizním seriálům.


Svou volnou tvorbu vystavoval doma i v zahraničí. (Tokio, New York, Addis-Abeba, Paříž, Curych, Montreal, Mnichov, Norimberk, Grevenbroich, Hamburg, Kiel, Vídeň, Bologna, Benátky, Barcelona, Madrid, Mexico-City ...)


Jeho knihy pro děti vydalo 45 nakladatelství ve 27 zemích světa. Získal za ně ocenění ve Francii (Paříž 1973, 1974), v Německu (Lipsko 1974), v Rakousku (Cena města Vídně 1972 a 1979, Čestné uznání v soutěži o nejkrásnější knihu Rakouska 1975, 1979, Státní cenu Rakouska 1989) a v Itálii (Bologna 1986, Padova 1989). V Československu získal Josef Paleček několikrát čestné uznání v soutěži o nejkrásnější knihu roku, Cenu ministra kultury, Výroční cenu nakladatelství Supraphon a Výroční cenu nakladatelství Albatros.


Josef Brukner, básník a scenárista
(pro katalog Sdružení českých umělců grafiků Hollar):

Josef Paleček patří k čelným představitelům oné silné generace ilustrátorů, která se v 60. a 70. Iétech postarala o mimořádnou výtvarnou úroveň i evropskou proslulost české knihy pro děti. Dětský svět, jeho figurální, věcné i krajinářské motivy, stejně jako dětsky čistý a výtvarně výrazný metaforický způsob vidění, jsou však i základem charakteristické poetiky Palečkových obrazů, grafik, pérových kreseb, ale i tapiserií, které spoluvytvářejí dílo podivuhodné jednoty.

malíř, grafik, ilustrátor


Studied at the Chair of Arts of the Pedagogical Faculty of Charles University in Prague under Professors Martin Salcman, Cyril Bouda and Karel Lidický.

He devotes himself to painting drawing, free graphic and illustrations. He cooperates with architects, makes tapestry and murals. He has created the decor for several animated films and children's television serials.

He has exhibited his pictures in his own country and abroad. (Tokyo, New York, Addis Abeba, Paris, Zurich, Montreal, Munich, Nuremberg, Grevenbroich, Hamburg, Kiel, Vienna, Bologne, Venice, Barcelona, Madrid, Mexico City...)

His books for children have been published by 45 publishers in 27 countries of the world. He has won awards for them in France (Paris 1973, 1974), Germany (Leipzig 1974), Austria (City of Vienna Prize 1972 and 1979, Honourable mention in the competition for the most beautiful book in Austria 1975, 1979, the Austrian State Prize 1989) and Italy (Bologne 1986, Padua 1989).ln Czechoslovakia Josef Paleček won Honourable mentions several times in the competitions for the Most Beautiful Book of the Year, the Prize of the Minister of Culture, the anniversary prize of the Supraphon publishers and the anniversary prize of the Albatros publishers.

Josef Brukner, poet and scenarist
(for the catalogue of the Hollar Union of Czech Artists and Graphic Designers):

Josef Paleček is one of the leading representatives of that numerous generation of illustrators who were responsible for the extraordinarily high standard and European fame of Czech books for children in the nineteen-sixties and seventies. But the world of children, with its figural, objective and Landscape motifs, Like a childishly pure and graphically expressive metaphorical manner of vision, are basic characteristics of the poetry of Paleček's pictures, designs, pen drawings and also his tapestries that together form a work of admirable unity.

  
  Jste na stránce 1 z 20 Zde klikněte pro následující stránku
Click to move to the next page